Algemene Voorwaarden Serviceabonnement

0800 – 888 1000

24 uur per dag, 7 dagen per week

Hieronder de algemene voorwaarden, klik hier voor PDF formaat.

1. Riool.nl servicecontract is een overeenkomst tussen contracthouder en Riool.nl. Per servicecontract is maximaal 1 woning van toepassing op het adres zoals is vastgelegd in het contract.

2. U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen, beginnend op de dag van aanmelding.

3. Het verschuldigde servicecontractbedrag dient bij jaarlijkse of kwartaal automatische incasso, bij vooruitbetaling binnen 1 maand na aanmelding via de website: www.riool.nl/servicecontract te worden voldaan.U kiest voor een jaarcontract welke aan het einde van dat jaar stilzwijgend wordt verlengd in een contract voor onbepaalde tijd, tenzij u uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaarcontract schriftelijk opzegt, dan wel wanneer er tijdens de verlengde periode met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand (uitgaande van de contractsdatum) wordt opgezegd. Opzeggen geschied door contact op te nemen met onze klantenservice via email: [email protected] of door een opzegbrief te sturen naar Riool.nl, afdeling klantenservice, postbus 2122, 2301 CC te Leiden.

4. Riool.nl zal binnen 24 uur nadat de melding bij haar is binnengekomen via telefoonnummer 0800 – 888 1000aanvang nemen met het ontstoppen van de leidingen, in het weekend geld een 24-uurs service voor urgente gevallen, welke door Riool.nl bepaald worden. Minder urgente gevallen worden na het weekend of officiële feestdagen behandeld.

5. Riool.nl behoud zich het recht om de afgesproken bedragen jaarlijks aan te passen met het CBS consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens.

6. 1 maand na dagtekening, mits het verschuldigde bedrag intussen is betaald, kan er gebruik gemaakt worden van het contract, en de daarbij behorende service.

7. De dienst kan bij extreme weersinvloeden worden opgeschort.

8. De contracthouder is verplicht tot de levering van water en elektriciteit tijdens de uitvoering en controle van de werkzaamheden. Kosten hiervan zijn voor contracthouder.

9. Het Riool.nl servicecontract is van toepassing op alle afvoerleidingen (inclusief hemelwaterafvoer) van de woning tot aan de gemeente-aansluiting.

10. Riool.nl is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Van deze wijzigingen zal Riool.nl de servicecontracthouder in kennis stellen. Indien de servicecontracthouder niet binnen 14 dagen na dagtekening schriftelijk heeft gereageerd, wordt de servicecontracthouder geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging(en).

11. De servicecontracthouder is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de leidingen en deze in goede staat van onderhoud te houden. Die kwaliteit en staat worden door de servicecontracthouder aan Riool.nl gegarandeerd.

12. Lozingstoestel demonteren en terugplaatsen valt onder het Riool.nl servicecontract; ook afvoerleidingen openen en sluiten inclusief de benodigde klein materialen. Indien de monteur van Riool.nl constateert dat het lozingstoestel niet kan worden gedemonteerd en/of dat de afvoerleidingen niet toegankelijk zijn, dan heeft de contracthouder de mogelijkheid deze werkzaamheden alsnog uit te laten voeren of tegen betaling door Riool.nl uit te laten voeren.

13. Riool.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan de te bewerken buis of leidingen, die te wijten is aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware voorwerpen, waarvoor de buis niet is bestemd.

14. De servicecontracthouder dient Riool.nl onmiddellijk in kennis te stellen van een verstopping in de onderhavige afvoerleidingen. Indien Riool.nl ten gevolge van een te late melding gedwongen is extra werkzaamheden te verrichten, zulks ter beoordeling van Riool.nl, dan is de servicecontracthouder verplicht de kosten van deze extra werkzaamheden te voldoen. Ditzelfde is van toepassing indien Riool.nl wegens het uitblijven van betaling door de servicecontracthouder, haar verplichtingen heeft opgeschort en later, na betaling, alsnog een aanvang heeft genomen met het ontstoppen van de onderhavige leidingen.

15. Verstoppingen door weersinvloeden vallen niet onder dit contract.

16. Riool.nl verplicht zich niet tot het verrichten van werkzaamheden die uitsluitend door de gemeente mogen worden uitgevoerd.

17. De volgende werkzaamheden vallen niet onder het servicecontract, maar zijn echter wel mogelijk tegen bijbetaling: – het reinigen / schoonmaken / leeghalen / opgraven van verzamelputten, beerputten, septic tanks, drainageleidingen en asbesthoudende leidingen en objecten die volgens de milieuwetgeving als aanvullende voorziening worden aangemerkt (bv. vetafscheider). – het repareren of het vernieuwen van afvoerleidingen alsmede het vervangen van toebehoren van het leidingnet; – het doen ontdooien van bevroren leidingen; – het aanbrengen van extra voorzieningen m.b.t. het toegankelijk maken van het leidingnet; – het ontstoppen van hemelwaterafvoer door nalatigheid van onderhoud; – het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de leidingen zijn gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen zijn m.b.v de in iedere servicewagen van Riool.nl beschikbare apparatuur zoals frees- en hogedrukreinigingsmachines; – het ontstoppen van leidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken zijn; – het schoonmaken van dakgoten; – het ontstoppen van leidingen die voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, tenzij de servicecontracthouder geopteerd heeft voor het ontstoppen van leidingen voor bedrijfsdoeleinden.

18. De algemene voorwaarden van Riool.nl zijn ook van toepassing op de overeenkomst.

Verstopping? Bel direct 085 27 37 666

OVER ONS

Is uw riool verstopt? Wij ontstoppen, inspecteren, reinigen en repareren rioleringen.
Algemene Voorwaarden
Privacy Verklaring
Sitemap

RIOOL.NL

Hallenweg 7
2316 JX Leiden
Telefoon 085 27 37 666
Fax 071 – 5241 808
E-mail [email protected]
Kamer van Koophandel 28088486